English landing page

Evidentiranje podataka o službama

Služba je vremenski ograničen interval kojeg čuvar mora provesti na nekoj lokaciji zbog zbrinjavanja materijalnih sredstava.

Evidencija službi se vrši unosom slijedećih podataka :

  • početak i završetak službe (sati u toku dana)
  • lokacija izvršenja službe
  • parametrizirani dodatak na efektivan rad
  • datum početka i završetka važenja službe
  • dan važenja službe u okviru tjedna (R- radni dan, S - subota, N -nedjelja)
  • automatski proračun sati rada druge i treće smjene