English landing page

Evidentiranje podataka o čuvarima

Programski paket se bazira na dva osnovna entiteta : čuvar i služba.
Evidencija podataka o čuvarima obuhvaća slijedeće podatke:

 • službeni brojevi
 • ime i prezime
 • JMBG
 • broj zaštitarske iskaznice
 • adresa stanovanja
 • telefoni
 • datum dolaska u firmu
 • datum dolaska u službu
 • za čuvare evidencija o liječničkom uvjerenju o sposobnosti za radProgramski paket omogućava unos želja čuvara koje nisu obavezne pri raspoređivanju ali ih po mogućnosti disponent ispunjava.
Želje i zahtjevi se odnose na:

 • želje i zahtjevi čuvara za službama po počektu (I, II ili III smjena) ili rane, srednje, kasne ili sve pri čemu sam korisnik definira vremenski raspon ovih vremenskih kategorija
 • želje i zahtjevi čuvara za lokacijama službi
 • po dogovoru potrebni podaci