English landing page

Općenito

Održavanje je provođenje aktivnosti u svrhu održavanja funkcionalnosti predmetne opreme.

Tekuće ili preventivno održavanje

podrazumijeva skup planiranih poslova za sprečavanje kvarova ili održavanje koje se provodi u vrijeme kada je proizvodna oprema u funkciji proizvodnje ,a sve u svrhu očuvanja nazivnog stanja pojedinog stroja ili postrojenja koji su dio cjelokupne proizvodne opreme. Program omogućava planiranje potrebnih radnih naloga, materijala, radne snage i alata. Povratne informacije po završenom radnom nalogu se evidentiraju uz karton stroja tako da se u svakom momentu mogu vidjeti podaci o izvršenim popravcima, korištenom materijalu i frekvenciji kvarova.

Interventno održavanje

predstavlja skup mjera za ponovno uspostavljanje nazivnog stanja stroja ili postrojenja u slučaju kada je narušavanje nazivnog stanja (kvar ili neispravnost) takvog karaktera da je došlo do poremećaja funkcija stroja ili postrojenja. Program omogućava evidentiranje neispravnosti i automatsku dojavu odgovornim osobama o nastalom kvaru, te štampanje potrebnih radnih naloga, operacionih lista, materijala, radne snage i alata. Povratne informacije po završenom radnom nalogu se evidentiraju uz karton stroja tako da se u svakom momentu mogu vidjeti podaci o izvršenim popravkama, korištenom materijalu i frekvenciji kvarova.

Revizija

je održavanje koje se provodi u vremenu planiranog stajanja proizvodnje, a obuhvaća preglede, popravke, rekonstrukciju i zamjenu opreme. Pod rekonstrukcijom i zamjenom proizvodne opreme smatra se skup mjera koje imaju za cilj ugradnju nove opreme sličnih karakteristika ili zamjenu dijelova postrojenja kojima se mijenjaju pojedine karakteristike proizvodne opreme, ali bez bitne promjene funkcije postrojenja. Rekonstrukcija i zamjena proizvodne opreme se uobičajeno smatra investicijskim održavanjem i planski obuhvaćeni godišnjim Gospodarskim planom.

Mjerno ispitna oprema

Ovaj modul bi omogućavao evidentiranje svih podataka o mjerno-ispitnoj opremi, vođenje evidencije o ispitivanjima (umjeravanjima) i potvrdama o ispravnosti strojeva sukladno sa zakonom. Modul ima ugrađen algoritam koji stalno pregledava sve podatke i automatski lista neumjerenu mjernu opremu.

Veza sa drugim podsustavima

Svi navedeni moduli su uvezani u cjelokupan sustav APROPOS i čine jedinstvenu cijelinu.
Struktura objekata održavanja je vezana za Sastavnice.
Posebno je značajna veza na modul Nabava sa kojom se direktno sa planiranjem (preventivno održavanje i generalni remont) preuzimaju planirani materijali ili objekti održavanja koje je neophodno nabaviti ili ugovoriti usluge održavanja koje se ne mogu obaviti unutar poduzeća. Po lansiranju naloga automatski se izuzima roba sa skladišta pa je neophodno uspostaviti vezu sa modulom Zalihe, a po zatvaranju radnih naloga vrši se povezivanje svih troškova u modulu Obračun proizvodnje.
Program je otvoren za vezu sa drugim sustavima.