English landing page

Osnovna sredstva

Radno okruženje.

Definiranje lokacija osnovnih sredstava, grupa i koeficijenata revalorizacije, te klasa amortizacije.

Inicijaliziranje početnog stanja osnovnih sredstava.

Registriranje novih osnovnih sredstava.

Pregledavanje ili listanje trenutnog stanja OS po: inventarnom broju, lokaciji, organizacijskoj jedinici, klasi amortizacije, nabavnoj vrijednosti, proizvođaču i dr.

Registriranje promjene (organizacijske jedinice, lokacije, klase amortizacije, povećanje / smanjenje vrijednosti, rashod) uz odgovarajući pregled ili listu .

Obračun amortizacije i revalorizacije za jedan ili više mjeseci.

Lista obračunatih vrijednosti po kontima za mjesec.

Stanje osnovnih sredstava po kontima na dan.

Vrijednost osnovnih sredstava na dan.

Inventurna lista po organizacijskim jedinicama i lokaciji.

Formiranje početnog stanja za narednu godinu.