English landing page

Nabava

Zahtijevanje nabave materijala, robe i usluga na osnovi tekućih potreba-automatski, kao i uz slobodan ručni unos narudžbe za nabavu materijala, robe i usluga.
Ispis dokumenta "NARUDŽBENICA".
Aktiviranje narudžbe, pojedinačno ili kompletno, po istraživanju tržišta i potvrde dobavljača.
Pregled nerealiziranih narudžbi.
Prijam materijala i robe: bez kontrole - na zalihu, ili sa kontrolom - u ulaznu kontrolu i ispis dokumenta "PRIJEMNICA".
Pregled primljenog materijala i vođenje dnevnika prijema.
Testiranje primljenog materijala i robe i prijam ispravnog materijala i robe na zalihu, a reklamacija neispravnog dobavljaču uz ispis dokumenta "REKLAMACIJSKI LIST".
Pregled kontrole materijala i robe i vođenje dnevnika kontrole materijala.
Povrat i pregled neispravnog materijala i robe dobavljaču i ispis dokumenta "OTPREMNICA-POVRAT".
Otprema na doradu/preradu materijala kod drugih uz ispis dokumenta "OTPREMNICA-NA DORADU/PRERADU".
Evidencija ulaznih računa, raspodjela troškova na primljene materijale i njihovo likvidiranje.

Pregled likvidacije ulaznih računa i vođenje dnevnika likvidature.
Likvidiranje kompletirane prijemnice, ili procjena njene nabavne cijene u slučaju nekompletnosti ili zakašnjenja ulaznih računa prijemnice.
Kompletna kalkulacija nabavne cijene primljenog materijala i robe.
Planiranje i pregled realizacije financijskih sredstava za nabavu u kunama i EUR.