English landing page

Radni nalozi

Automatsko iniciranje izrade proizvoda/poluproizvoda na osnovi plana i tekućih potreba (ugovora ili radnih naloga), uz slobodan ručni unos naloga za izradu proizvoda.

Otvaranje, lansiranje, praćenje faza rada i zatvaranje radnih naloga i podnaloga izrade, na osnovu prijedloga sustava.

Pregledi stanja radnog naloga/podnaloga i realizacije njihovih aktivnosti po: radnom nalogu/podnalogu, proizvodu, ugovoru.

Automatsko ili runo lansiranje radne dokumentacije: "RADNOG NALOGA/PODNALOGA", "POSTUPNIKA RADA", "POPRATNIH LISTOVA", "RADNIH LISTA".

Automatsko ili ručno zahtijevanje materijala/poluproizvoda za radni nalog/podnalog, pojedinačno ili kompletno po sastavnici, s automatskom rezervacijom zaliha.

Automatsko zahtijevanje (supstitucija) zamjenitelja u slučaju neraspoloživosti zaliha zahtijevanog materijala.

Pregled raspoloživosti zaliha po radnom nalogu/podnalogu, proizvodu ili sastavnici proizvoda.

Automatsko ili ručno izdavanje materijala/poluproizvoda iz skladišta po lansiranim "ZAHTJEVNICAMA" i po potrebi štampanje dokumenta "IZDATNICA".

Povrat izdatog materijala s radnog naloga/podnaloga na zalihu i štampanje dokumenta "POVRATNICA".

Pregled izdatog/vraćenog materijala po radnom nalogu/podnalogu, proizvodu i vođenje dnevnika izdavanja.

Izuzimanje za radni nalog/podnalog primljenog materijala iz nabave, bez provedene ulazne kontrole, pod reklamacijom ili bez kompletnih ulaznih dokumenata.

Isporuka izrađenog poluproizvoda gotovog proizvoda: bez kontrole - na zalihu, ili sa kontrolom - u pogonsku kontrolu i štampanje dokumenta "ISPORUČNICA".

Pregled isporuke poluproizvoda, gotovih proizvoda i vođenje dnevnika isporuke.

Testiranje kvalitete proizvoda i prijem ispravnog poluproizvoda, gotovog proizvoda na zalihu, a registriranje neispravnog kao škart, uz štampanje dokumenta "PRIJAVA GREŠKE".