English landing page

Priprema za predaju i Predaja pošiljaka

Uručenje poštanskih pošiljaka obavlja se na način i po postupku koji je određen odredbama Zakona o pošti, Pravilnika o uslugama i tehnološkim propisima.

Poštanske pošiljke se uručuju :

  • dostavom pošiljaka na adresu primatelja
  • predajom


Obične pismovne pošiljke uručuju se ubacivanjem u kovčežić primatelja ili u stanu ili poslovnoj prostoriji.


Predaja (nekad se rabi i izraz “Isporuka”) se vrši na slijedeće načine :

  • predaja putem pretinaca
  • poste Restante
  • predaja putem posebne dostave
  • predaja u poštanskom uredu


Prilikom zaduženja pošiljaka za predaju evidentiraju se podaci o primatelju (osoba, PP) kao i podaci eventualnom terećenju pošiljke (otkupni iznos). Prilikom uručenja od stranke se naplaćuje terećenje ako je postojalo i automatski evidentira u stanju blagajne poštanskog ureda.

Pošiljke koje se ne uruče dostavom (uručenje od strane poštonoše) označavaju se i prebacuju u sustav uručenja u poštanskom uredu.

Nakon isteka definiranog roka čuvanja neuručene pošiljke vraćaju se pošiljatelju.